Brooklyn Fireproof

Julian Shore Quartet w/ Godwin Louis, Yasushi Nakamura, Mark Whitfield Jr.